Avtalevilkår

1. Generelt.

Disse avtalevilkårene gjelder for avtaler som kunden inngår for å få adgang til Itpays AS sine tjenester; Internettløsninger, domene og webhotell.

Avtalen for webhotell er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema. Avtalen for Internettløsninger inngått når kunden har skrevet under på kontrakt for utvikling av disse produktene. Itpays AS har rett til å avvise ett hvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at avtalen er inngått.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Itpays AS og som Itpays AS forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Itpays AS forplikter seg å melde fra om alle endringer vedr. pris.


2. Tjenestene.

2.1 Generelt.

Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Itpays AS slik at kundens Internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Itpays AS sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kunden henvende seg til Itpays AS sin brukertjeneste.

Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Itpays AS.

Itpays AS kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.

Webhotell og domene er løpende tjenester med minst 12 - tolv - måneders varighet. Avtalen må sies opp skriftlig, og minst en måned før kontraktslutt. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

2.2 Webhotell.

Itpays AS plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Dette innebærer bl.a. backup rutiner, foruten begrensning til skriveaksess for alle brukere som aksesserer tjenestemaskinen. Itpays AS er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for å oppbevare backup av egene hjemmesider.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. 

Itpays AS foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

Itpays AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren.

2.3 Domene.

Itpays AS forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener. 

Domene omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett. 

Itpays vil sette en flyttekode (også kjent som AUTH-INFO) på domenet dersom gjeldende registry har støtte for dette, såfremt kunden eksplisitt ikke har bedt oss om noe annet.

Innvilget domenenavn administreres i Itpays AS sine navnetjenere på Internett. 

Kunden kan parkere eller bruke domenenavnet i forbindelse med e-post, web, og andre tjenester der domenenavn kreves. Itpays AS kan benytte seg av bannere og/eller logo mv. i tilknytning til kundens domenenavn eller IP adresse inntil domenenavnet eller IP adressen er tilknyttet en web tjeneste.

2.4 Internettløsning og butikkløsning

Enhver Internettløsning/butikkløsning laget av Itpays AS er kundens eiendom. Kunden kan selv bestemme hvem leverandør han vil benytte til å oppdatere sidene hans, og om han vil flytte sidene til en annen tjenestemaskin.

Alt materiell til løsningene skal i henhold til denne kontrakt leveres pr. e-post. Dersom kunden ønsker å levere bilder og/eller tekst pr. post vi dette medføre et pristillegg.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet på kundens internettsider og melde fra til Itpays AS dersom det er feil eller mangler ved sidene.

Ved utelatelse, feil på internettsidene eller feilplassering må kunden sende skriftlig klage (e-post) til Itpays AS senest 14 dager etter at internettsidene er lagt ut på Internett. Overskrides denne fristen, vil klagen bli avvist. 

Itpays AS forplikter seg innen -48-- timer etter mottatt materiell, å ha ferdigstilt produkt i henhold til avtalt oppdatering. Som leverandør av integrert web- og designtjenester forholder Itpays AS seg rettigheten til å gjenskape kundens profil på Internett i henhold til mottatt materiell.

Itpays disponerer plass til å merke løsningen med eget merke.


3. Kundens plikter.

3.1 Generelt.

Domenesøknad/bestilling av web utføres av Itpays AS på bakgrunn av informasjon fra kunden. 

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e-post mv, kan Itpays AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen. 

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at immaterialrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Itpays AS kan anmode kunden om å fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om opphavsrettslig krenkelse synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Itpays AS sitt krav om å fjerne materiale.

Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet rimeligvis retter seg mot.

3.2 Webhotell.

Dersom brukerens Web belaster 10% over den avtalte overførings-/lagringsmengde, over en periode på en måned, kan Itpays AS gjøre kunden klar over dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten til et høyere Web nivå. Dersom kunden ikke etterfølger denne anmodningen, kan Itpays AS oppgradere brukerens Web tilsvarende den diskplass kunden tar opp, uten at det gis samtykke fra brukeren. Han blir da forpliktet av de vilkår som foreligger for den valgte Web tjenesten.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Itpays AS seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på eget Internett område, dersom ikke annen avtale er inngått med Itpays AS. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. 

3.3 Domene.

Det er Kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. 

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Itpays AS vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Itpays AS kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til første og andre navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Itpays AS formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

3.4 Internettløsninger

Kunden er ansvarlig for at de opplysninger som er gitt, er korrekte og ikke strider mot gjeldene regler. Itpays AS står fritt til å avvise eller nekte informasjon eller spesialprodukter som Itpays finner uetisk, støtende eller i strid mot våre retningslinjer.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet på kundens internettsider og melde fra til Itpays AS dersom det er feil eller mangler ved sidene.

Ved utelatelse, feil på internettsidene/produkt eller feilplassering må kunden sende skriftlig klage (e-post) til Itpays AS senest 14 dager etter at internettsidene er lagt ut på Internett. Overskrides denne fristen, vil klagen bli avvist. 

Itpays AS kan ikke benytte innholdet til etablering av nye tjenester uten skriftlig samtykke. 


4. Kontrollmekanismer.

4.1 Sikkerhet og intern-kontroll.

Itpays AS formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. 

Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Itpays AS endringer av kontrollopplysninger. 

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Itpays AS har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord. 

Itpays AS har ansvar for å opprette og vedlikeholde sikkerhetsrutiner som til enhver tid anses tilstrekkelig for å hindre uautorisert adgang til brukernes infrastruktur hos Itpays AS og innholdet i denne.

Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer som publiseres gjennom Itpays AS sine servere, dersom Itpays AS ikke er i besittelse av disse filene gjennom egne avtaler. Itpays AS vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. 

4.2 Innsyn og utlevering av opplysninger.

Itpays AS kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig. Itpays AS har plikt til å innføre interne rutiner, som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.
Itpays AS kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Itpays AS sine tjenestemaskiner. Itpays AS skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.

Itpays AS vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Itpays AS ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.

Itpays AS forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

4.3 Kommunikasjon

All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt mye bruk av wehotell (MB) og annen kundeinformasjon skjer per e-post. Eventuelle meldinger fra Itpays AS til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Itpays AS kan godgjøre at slik e-post er avsendt.


5. Pris og betaling. 

5.1 Generelt.

En forutsetning for avtalen er at Itpays AS finner kunden kreditverdig. Dersom Itpays AS finner det nødvendig kan det kreves at kunden stiller sikkerhet for riktig betaling. Itpays AS kan kreve for betaling også etter at avtalen er inngått. Faktureringsbetingelsene vil bli fastsatt på grunnlag av Itpays AS kreditvurdering av kunden.

Fakturaen forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden . Ved manglende betaling vil fakturaen bli oversendt vår inkassoforbindelse.

Ved Betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale vil det påløpe renter og gebyrer. 

Ved manglende betaling vil tjenesten bli avsluttet. Dette innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet, og/eller sider Itpays AS har utviklet blir fjernet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt en slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

Alle priser kan endres av Itpays AS med 3 måneders varsel og med virkning fra avtalens fornyelse. Kunden kan velge å si opp tjenesten, på ellers gjeldende vilkår og med plikt til å betale ut inneværende avtaleperiode.

Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

Under ingen omstendigheter dekker Itpays AS større beløp enn prisen på produktet kunden har fått lever av Itpays AS.

5.2 Webhotell og domene

Hver avtaleperiode er på 12 måneder og faktureres forskuddsvis. Ved inngåelse av en avtale betaler kunden en engangsavgift for etablering samt et årsbeløp. Ved påfølgende år betaler kunden kun årsbeløpet.


6. Ansvarbegrensninger

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN og enhver Top Registrar, som Itpays AS må respektere som registrar av domener. Itpays AS kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging osv av domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser. 

Kunden forplikter seg til å holde Itpays AS skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Itpays AS, som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen.

Itpays AS har ikke erstatningsansvar for feil på internettsiden, eller for at endringer ved en feil ikke kommer med. 

Itpays AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Itpays AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Itpays AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Itpays AS kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.

Itpays AS er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Itpays AS sine internettsider.


7. Force majeure.

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. 


8. Overdragelse eller flytting.

8.1 Generelt

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Itpays AS. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

8.2 Webhotell

Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Itpays AS.

8.3 Domene

Kunden er selv rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet.

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

Ved flytting av domene til annen leverandør enn Itpays AS er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør i hht. toppnivåets navnepolitikk. 

Kunden kreves å varsle eventuell flytting av domenenavn til Itpays AS. Hvis ikke en slik flyttevarsling foreligger, vil ikke Itpays as godkjenne flyttingen av domenenavnet før bekreftelsen er gitt fra kunden. Dersom flytting er .no domene vil domenet bli flyttet tilbake til Itpays AS.

8.4 Internettløsninger

Internettsidene er kundens eie, og kunden kan selv velge hva han ønsker å gjøre med disse. Kunden er ikke forpliktet til å ha sidene liggende på Itpays AS sine servere. Dette gjelder da ikke publiseringsløsning med leie vilkår.

Dersom kunden ønsker å flytte sine Internettsider fra Itpays AS sine servere vil kunden selv stå ansvarlig for dette. Dersom kunden ønsker at Itpays AS hjelper til med overflyttingen, vil kunden faktureres for denne tjenesten.


9. Angrerett, oppsigelse og stenging. 

9.1 Generelt om Angrerett.

Angrerett gjelder kun for forbrukere, og for tjenestene webhotell og domene. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webhotell, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man som hovedregel ikke påberope seg angrerett.

Ved bruk av angreretten vil Itpays AS trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak som følger av 9.1.2 om domene og gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

9.1.1 Webhotell

Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet eller på annen måte meddelt Itpays AS innen utgangen av fristen.

9.1.2 Domene

Denne tjenesten er levert når registrering er foretatt hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om 14 dagers angrefrist ikke er gått ut.

Dersom Itpays AS mottar avbestilling før domenet er registrert og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

9.2 Oppsigelse.

Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny 12 måneders avtaleperiode løper.

Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

9.3 Stenging.

Ved brudd på bestemmelsene om misbruk jf 3.1, ved manglende betaling jf. 5. eller etter oppsigelse jf. 9.2, vil tjenesten bli stengt ned. 

En stengning blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen utløper.

9.4 Prosedyre ved angrerett, oppsigelse og stenging.

Kunden skal skriftlig fremsette angrefristformularet og/eller oppsigelsen, som vedlegges bekreftet registrering av domenet og/eller inngåelse av Web-avtale, til:

IT PAYS AS
Postboks 23
1312 Slependen
eller 
E-post: fakturaitpaysno

Ved stengning av tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar. 


10. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann, og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner voldgiftsrettens tredje medlem, voldgiftens formann, som skal være jurist. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om rettergangsmåten i tvistemål av 1927, for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling.

Oslo vedtas som verneting.

Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

11. Ufravikelige rettsregler.
Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.